strzałka do góry na główną

Możliwość spotkania w Poradni z terapeutą w sytuacji kryzysowej. 

W celu ustalenia terminu wizyty należy zgłosić się do rejestracji lub zadzwonić na numer telefonu 56 4944591

 Dodatkowo uruchamiamy w godzinach pracy Poradni infolinię pod numerem telefonu 56 4944591 dla wszystkich wymagających wsparcia i pomocy oraz stałe dyżury telefoniczne w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem telefonu 56 4944591 

 Jednocześnie przypominam, że całodobowo można się kontaktować z Poradnią na indywidualne adresy e - mailowe pracowników poradni. W razie potrzeby pracownicy poradni mogą również zaoferować pomoc również on - line. 

 Ponadto cały czas funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia
800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii powstała też poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”, która rozpoczęła swoją działalność 1.01.2021 r.Informujemy, że na czas trwania pandemii COVID-19 wizyta w naszej poradni możliwa jest po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 56 49 445 91


Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi przygotowali materiały pomocnicze na czas epidemii

epidemia - koronawirus - pomoc - zobaczDyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
im. Marii Grzegorzewskiej w Brodnicy
informuje, iż zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 780)

od 04.05.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy wznawia swoją działalność w zakresie diagnoz dzieci i młodzieży na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.


Z uwagi na przygotowanie placówki, narzędzi, oraz na dzień dzisiejszy braku wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w sprawie określenia warunków sanitarnych, które powinny towarzyszyć diagnozom realizowanym w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa dzieci, oraz naszych pracowników obecnie typujemy dzieci i młodzież na badania, w sprawach opisanych przez MEN.

DROGI RODZICU!
WAŻNE INFORMACJE  NA CZAS TRWANIA STANU EPIDEMII

 • Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.
 • Przyjście tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym, w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Druki dokumentów znajdują się na stronie www poradni, jak również umieszczone są na stoliku w poczekalni budynku  Poradni, tam też umieszczono  skrzynkę, do której  można składać wszelkie dokumenty kierowane do Poradni
 • Dokumenty można też wysyłać pocztą tradycyjną.
 • Rodzic w wyznaczonym dniu diagnozy ma obowiązek punktualnego stawienia się z dzieckiem w poradni (ograniczenie ilości osób w budynku), z wymaganą do załatwienia sprawy dokumentacją między innymi medyczną, szkolną ( jeżeli wcześniej nie została dostarczona do Poradni np. drogą pocztową).
 • Zarówno rodzic jak i dziecko powinno być zdrowe, bez objawów chorobowych (przy wejściu pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety).
 • Kontakt z osobą na kwarantannie, osobą zakażoną eliminuje możliwość przybycia do budynku poradni na diagnozę.
 • Dziecko powinno być najedzone i podczas pobytu na terenie budynku nie powinno jeść,
 • Na diagnozę do poradni dzieci przychodzą tylko z jednym rodzicem (bez osób trzecich np. rodzeństwa),
 • Wszystkie osoby powinny być zaopatrzone  maseczki,
 • Po wejściu do budynku wszystkie osoby powinny dokładnie umyć ręce,
 • Rodzic na dziecko czeka na zewnątrz Poradni, i powinien być w kontakcie telefonicznym,
 • Pracownicy Poradni w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku mogą kontaktować się z Państwem:
 • telefonicznie (lub w innej formie zdalnej),
 • bezpośrednio, w dniu diagnozy dziecka, po zachowaniu szczególnych środków ostrożności.
 •  Jednocześnie  informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne  Państwa dzieci i związaną z tym potrzebę wydania stosownych opinii i orzeczeń, zespoły orzekające w Poradni będą odbywać się jak dotychczas, czyli  raz w tygodniu,
 • Osoby będące w Poradni w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej nadal mają możliwość jej kontynuowania, w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą  FORMIE ZDALNEJ (poprzez e-mail służbowe, telefonicznie, komunikatory społecznościowe).
 • Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego nadal prowadzone jest przez pracowników Poradni zdalnie  (poprzez e-mail służbowe, telefonicznie, komunikatory społecznościowe).
 • Kontakty telefoniczne oraz e-mail służbowe znajdują się w zakładce KONTAKT

Hanna Królikowska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy

Misja poradni


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie powiatu brodnickiego.Nasz zespół składa się wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych.

Co w rozwoju dziecka jest prawidłowe, a co niepokoi i wymaga skutecznej pomocy specjalisty? Psychologa, pedagoga czy logopedy?

 • zdiagnozujemy
 • doradzimy
 • obejmiemy fachową opieką (terapią)

Zapraszamy: rodziców (prawnych opiekunów), wychowawców i nauczycieli.

Pomóż swojemu:
 • dziecku,
 • wychowankowi,
 • uczniowi.

Chętnie spotkamy się z młodzieżą.

Zachęcamy Państwa do poznania naszej oferty.

Chęć niesienia pomocy, otwartość, życzliwość oraz dyskrecja powinny przekonać Państwa do kontaktu z naszą placówką. Oferowana przez nas pomoc jest bezpłatna.

Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Dyrektor

mgr Hanna Królikowska

Sekretariat

Sekretariat jest czynny:

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.15 - 15.00

Pracownicy pedagogiczni

Poniedziałek: 8.00 - 17.00

Wtorek 8.00 - 18.00

Środa 8.00 - 18.00

Czwartek 8.00 - 18.00

Piątek 8.00 - 16.00Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.